Marc legal modificació de les autoritzacions de treball - 2008

Un estranger no comunitari pot obtenir una autorització de treball per compte propi si pretén realitzar en territori espanyol una activitat lucrativa de manera autònoma, en qualitat d'artesà, comerciant, agricultor o professional. Aquesta autorització pot ser demanada de forma inicial, quan l'estranger des del seu país d'origen inicia el tràmits para la seva obtenció seguint el procediment previst a la Llei 4/2000 i desenvolupat al Reial Decret 2393/2004, però les condicions imposades per a obtenir l'autorització inicial han fet que el seu nombre sigui a la pràctica molt reduït.


Legislació
Treball

Powered by Koha