2es Jornades sobre la política d'habitatge en l'àmbit local Barcelona, Palau de Congressos, 14 i 15 de novembre de 2001 Barcelona (Província). Diputació Provincial - [Barcelona] Diputació de Barcelona [2002] - 1 carpeta 30 cm

Inclou la documentació distribuïda al congrés especificada al sumari. - Amb: Dos programes del congrès 2es Jornades sobre la política d'habitatge en l'àmbit local.

Sumari: -. Intervenció als centres històrics de les ciutats mitjanes: Lleida com a exemple i reflexions globals -. La rehabilitació dels centres històrics de les ciutats mitjanes: conclusions -. Estudi dels mètodes aplicables a la política de rehabilitació de centres urbans. 1.-El marc de la rehabilitació d'habitatges -. Proposició de llei de foment de barris i àrees urbanes que requereixen atenció especial (presa en consideració) (tram. 202-00095/06) -. Informe sobre evolución y situación actual del Plan de Vivienda 1998-2001: Diciembre de 1998 -. Segregación espacial, derecho urbanístico y jueces audaces en los Estados Unidos de América: (con algunas reflexiones sobre el Derecho español) -. Situación inmobiliaria: octubre 2001 -. Programa d'actuació en sòl i habitatge 2000-2003 -. Sessió informativa del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, per a presentar el Pla de sòl i habitatge elaborat pel Departament (tram. 355- 00029/06) -. Congreso europeo de vivienda social, París 19 y 20 de octubre de 2000 : Informe de situación de la vivienda social en España -. Estudi de necessitats d'habitatge a la província de Barcelona. Situació actual i previsions a mig termini: conclusions -. Regió metropolitana de Barcelona: territori-estratègies-planejament: 1.- L'habitatge a les àrees centrals -. El projecte immobiliari: II curs pràctic de promoció immobiliària 2001 : el foment de l'habitatge social a la conurbació de Barcelona -. Disseny dels habitatges per joves: 7 de juny de 2001 -. APCE. Habitatge. Núm 14-any III (maig/juny de 1998) -. Técnicas urbanísticas que pueden facilitar la promoción de viviendas de protección pública -. Nuevos instrumentos de gestión pública en la producción de suelo de la ciudad -. Política de suelo: requisito para una nueva política de vivienda -. El règim de lloguer: anàlisi i previsions: els altres habitatges -. Viatge a Holanda: Associació Catalana de Promotors Públics (AVS) (anglès) -. ¿Reducción en la formación de nuevos hogares o redistribución metropolitana de los mismos? -. Ciclo económico y accesibilidad de la vivienda en España -. El precio de la vivienda urbana -. El precio de compraventa de viviendas en Barcelona (1972-1996) -. Ciutats per a un planeta petit: 1.- Ciutats sostenibles 2.- Arquitectura sostenible


Idioma: Català ; Castellà ; anglès


Administració autonòmica
Administració pública
Aspectes socials
Avaluació
Ciutats
Construcció
Demografia
Discriminació
Drets civils
Edificis públics
Finançament
Habitatge
Indicadors
Joves
Legislació
Medi ambient
Normes
Plans
Racisme


Barcelona
Catalunya
Comunitat Autònoma de Navarra
Espanya
Estats Units d'Amèrica
Holanda
Lleida (Província)

Powered by Koha