Compendio de casos de éxito en la implementación de planes locales de sensibilización en igualdad de trato y no discriminación - Madrid Ministerio de Trabajo e Inmigración. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia 2010 - 104 p

La publicació és una sèrie d'experiències que han resultat positives en diferents llocs. La selecció dels casos que es recullen en aquest Compendi s'ha fet tenint en compte diferents enfocaments que abasten un ampli espectre del que coneixem per sensibilització. Així, s'han contemplat els diferents cas a la llum d'un enfocament de gènere, de joventut, d'ús d'espais públics i de convivència veïnal, i d'accés als serveis públics.


Administració local
Convivència
Dones
Espais públics
Experiències
Joves
Plans

Powered by Koha