Comunicación relativa a una política común de inmigración ilegal - Brussel·les Comisión de las Comunidades Europeas 2001 - 16 fulls 30 cm - COM (2001) 672 final .

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a una política común de inmigración ilegal /* COM/2001/0672 final */ RESUM: La Comunicació destaca sis materies de posibles accions per a prevenir i combatir la immigració il·legal: política de visats, infrastructura per l'intercanvi d'informació, cooperació i coordinació, gestió de fronteres, cooperació policial, llei d'estrangeria i dret penal, i política de repatriació i readmisió.


Idioma: Castellà


Immigrants il·legals
Legislació
Política europea

Powered by Koha