Escobar, Ana

Aula d'acollida per a alumnes nouvinguts de l'IES Ramon de la Torre Escobar, Ana ; Luengo, Coro ; Pérez, M. José - Barcelona Fundació Bofill 2000 - 89 p. 20 cm - Finestra oberta 18 .

Inclou annexos de documentació interna (vegeu camp resum)

1. Introducció: breu història de l'IES Ramon de la Torre, objectiurs del programa... 2. L'IES i la seva organització 2.1. Què es troba un alumne quan arriba a l'institut? 2.2. Què és l'ESO i com s'organitza per poder atendre la diversitat dels alumnes escolaritzats? 2.3. En què consisteix l'atenció a la diversitat? 2.4. Estructura interna i organització del tractament a la diversitat. Qui hi intervé? 3. Incorporació dels alumnes nouvinguts a l'IES 3.1. Les primeres notícies d'aquests alumnes 3.2. Què ha de fer la família d'un alumne d'incorporació tardana en arribar al centre? 3.3. Què fa l'alumne des que està matriculat fins que comença les classes? 3.4. El primer dia de classe. El Pla d'acollida 3.5. Horaris dels alumnes 3.6. Metodologia i materials 4. Procés d'escolarització dels alumnes nouvinguts a l'IES 4.1. El primer trimestre 4.2. Els segon trimestre 4.3. El tercer trimestre 5. Valoració final Annexos: Taula de recollida d'informació dels alumnes Model d'informe de primària Model d'informació d'incorporació tardana Llistat que conté el material que han de portar els alumnes a l'escola Normes per a fer educació física Exemple d'horaris individuals Graelles de control d'horaris Full de seguiment d'àrees Graella de control de materials Bibliografia de materials treballats a l'aula Informes d'avaluació Full informatiu d'incorporació a l'aula ...


Idioma: Català


Centres d'ensenyament
Escolarització
Immigrants
Programes d'acollida

Powered by Koha