Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones estudios sobre los vínculos entre la migración legal e ilegal Comisión de las Comunidades Europeas - Bruselas Comisión de las Comunidades Europeas 2004 - 22 fulls , 30 cm. - COM (2004) 412 final .

Sumari: -Introducción, p. 3 -Parte 1: Formas existentes de gestiónde la migración legal, p. 4 1.1 Normas para la administración de los migrantes económicos, p. 4 1.2 Regulación del número demigrantes económicos y previsión de las necesidades, p. 5 1.3 Acuerdos laborales bilaterales, p. 7 1.4 Utilización de cuotas para regular los programas bilaterales, p. 8 1.5 Medidas de regularización, p. 9 -Parte 2: Relación entre los flujos de migración legales e ilegales y relaciones con países terceros, p. 11 2.1 Impacto de los acuerdos laborales bilaterales en los flujos de migración ilegal, p. 13 2.2 El impacto de la política de visados en los flujos de migración ilegal, p. 14 2.3 El impacto de la cooperación con países terceros en los flujos de migración ilegal, p. 15 -Parte 3: El camino hacia delante, p. 16 3.1 Refuerzo de las consultas e intercambio de información en la UE, p. 16 3.2 Desarrollo de nuevas iniciativas en el marco de la política común de inmigración, p. 18 3.2.1 Por lo que respecta a la migración legal, p. 18 3.2.2 Por lo que respecta a la migración ilegal, p. 20 3.2.3 Por lo que respecta a la cooperación con países terceros, p. 21 -Conclusión, p. 22 Resum: La comunicació presenta els resultats d’un estudi sol•licitat pel Consell Europeu sobre els vincles entre la migració legal i la il•legal. Per primer cop s’hi examina a nivell de la Unió Europea si el fet que existeixin vies legals per a l’admissió d’immigrants redueix els incentius per a la migració irregular i, més específicament, fins a quin punt la política sobre la immigració legal incideix en els fluxos d’immigrants il•legals i en la cooperació amb països tercers en la lluita contra la migració il•legal. S’analitzen les formes de gestió a la Unió Europea de la immigració (quotes, regularització, admissió), la relació entre immigració legal i il•legal, i s’ofereixen recomanacions per a desenvolupar noves iniciatives i la cooperació amb altres països.


Idioma: Castellà


Immigració
Immigrants il·legals
Legislació
Política europea

Powered by Koha