Mayol, Carme

Materials de lectura-fàcil anàlisi, directrius internacionals i proposta per a elaborar aquests materials a Catalunya Carme Mayol i Eugènia Salvador - Barcelona FUS, Grup de Fundacions 1999 - 85 p. 30 cm - Finestra oberta 8 .

Bibliografia: p. 83-84. - Annexos: A. Directrius per a materials de lectura-fàcil. IFLA. Section of Libraries Serving Disadvantaged Persons (49-73) - B. Entitats potencialment interessades en el llibre-fàcil (74-82).

Sumari: Agraïments, p. 7 1. Justificació, la necessitat del llibre-fàcil, p. 9 2. Anàlisi de la situació a Catalunya, p. 13 3. Pautes de treball per a elaborar el llibre-fàcil, p. 33 4. Estat de la qüestió a nivell internacional, p. 37 5. Anàlisi de dos models en les polítiques de producció del llibre-fàcil, p. 39 6. Recomanacions per a establir un programa de publicacions de llibre-fàcil a Catalunya, p. 43 7. Conclusions, p. 47 Annex A. Directrius per a materials de lectura-fàcil, p. 49 Annex B. Entitats potencionalment interessades en el llibre-fàcil, p. 75 Bibliografia, p. 83 Notes, p. 85 Resum: Guia per a l'elaboració de materials que cerquin fonamentar la lectura en una població que no hagi assolit les habilitats de lectoescriptura per a desenvolupar-se en la vida quotidiana. Aquest informe vol oferir perspectives per a la publicació d'aquests materials de lectura fàcil. S'entén per llibre fàcil els materials lectors elaborats amb especial cura per ser llegits i entesos per tots aquells qui tenen dificultats lectores i de comprensió. A partir de l'anàlisi estadística d'aquesta població, l'informe conclou les tres principals tipologies d'aquests lectors: immigrants, descapacitats i adults amb dificultats. Estableix les directrius IFLA i un seguit de pautes per a l'elaboració de documents d'aquest tipus. Analitza el model suec basat en una política pública i el model holandès centrat en l'orientació bibliotecària i el voluntarisme. Com a conclusions fa un seguit de recomanacions per a l'elaboració d'un model per a Catalunya, i inclou un directori d'adreces d'entitats interessades en el llibre-fàcil.


Idioma: Català


Avaluació
Directrius
Entitats
Entitats sense ànim de lucre
Immigrants
Integració
Lectura fàcil
Discapacitats
Recomanacions


Catalunya
Holanda

Powered by Koha