La Barcelona metropolitana els propers vint anys prospectiva de mercat de treball, demografia i habitatge - Barcelona Ajuntament de Barcelona 2004 - 10 f. 30 cm

Informe elaborat pel Gabinet Tècnic de Programació i el Gabinet d'Estudis Urbanístics de l'Ajuntament de Barcelona, el 10 de febrer de 2004. -- Inclou taules. -- Extret de la pàgina web: http://www.bcn.es

SUMARI: - Part I: La Regió Metropolitana en el seu conjunt - Part II: Barcelona, l'Àrea metropolitana i la resta de la Regió metropolitana RESUM: El document és un informe tècnic que vol establir unes previsions de la futura l'evolució d'algunes variables bàsiques, com són la població, els fluxos migratoris i la demanda d'habitatge, a partir de l'increment de l'ocupació. La segona part de l'estudi s'ocupa de la distribució dels resultats obtinguts a la primera part en els àmbits: Barcelona, resta d'Àrea Metropolitana i resta de Regió Metropolitana. Comunicat de premsa de l'informe :La Barcelona metropolitana els propers vint anys : prospectiva de mercat de treball, demografia i habitatge presentat per l'Ajuntament de Barcelona on destaca les següents dades: - En els pròxims 20 anys, es preveu que a la Regió Metropolitana de Barcelona es crearan fins a 500.000 nous llocs de treball per assolir la taxa d'ocupació del 74 % (avui, 61 %) - La demanda de nova capacitat residencial se situa en 427.000 nous habitatges, els quals serviran per cobrir les neessitats internes i les de la nova població immigrant que arribarà a la Regió.


Idioma: Català


Demografia
Habitatge
Immigració
Indicadors
Treball


Barcelona (Província)

Powered by Koha