Carrasco, Silvia

La Infància i les famílies als inicis del segle XXI : [volum] 4. Infància i immigració entre els projectes dels adults i les realitats dels infants Sílvia Carrasco... [et al.] - Barcelona Institut d'Infància i Món Urbà 2002 - 296 p. 30 cm

Bibliografia, p. 211-226

Sumari: 1. Marc teòric i metodològic, p. 13 1.1 Fonamentació teòrica i objectius, p. 13 1.2 Fonamentació metodològica i fonts d’informació, p. 18 1.3 Estructura de l’informe, p. 25 2. Informe, p. 27 2.1 Aproximació sociodemogràfica a la infància estrangera, p. 27 2.1.1 Síntesi del perfil i l’evolució de la població estrangera (1996-2001), p. 27 2.1.2 Aproximació al perfil de la població estrangera menor (2001), p. 34 2.1.3 Evolució de la població estrangera menor: naixements i grups d’edat, p. 41 2.1.4 Qüestions de naixement i nacionalitat en l’accés a la població estrangera menor, p. 51 2.2 Aproximació a la situació familiar i les condicions de vida de la infància estrangera, p. 55 2.2.1 Característiques familiars de la població estrangera menor, p. 55 2.2.1.1 Tipus de nuclis amb població estrangera menor, p. 57 2.2.1.2 Tipus de llars amb població estrangera menor, p. 62 2.2.1.3 Sobre reagrupaments familiars i relació amb la persona principal, p. 2.2.2 Tipus i condicions de l’habitatge a les llars amb població estrangera menor, p. 74 2.2.3 Ocupació, professió i instrucció de la persona principal a les llars amb població estrangera menor, p. 87 2.3 La salut i la infància estrangera, p. 95 2.3.1 Problemàtica general sobre estrangeria i salut en relació a la infància, p. 97 2.3.2 Aproximació als principals temes d’infància i salut des de la perspectiva de la població estrangera menor I: morbiditat, p. 102 2.3.2.1 Salut materno-infantil, p. 103 2.3.2.2 Patologies, p. 107 2.3.3 Aproximació als principals temes d’infància i salut des de la perspectiva de la població estrangera menor II: hàbits i pautes, p. 114 2.3.3.1 Alimentació i readaptacions, p. 114 2.3.3.2 Vacunacions i visites mèdiques, p. 118 2.3.4 Polítiques de salut que afecten a la població estrangera menor, p. 121 2.4 L’educació i la infància estrangera, p. 127 2.4.1 Relacions interculturals, aprenentatge i integració, p. 127 2.4.2 Anàlisi de les dades oficials sobre alumnat estranger, p. 133 2.4.2.1 L’alumnat estranger a Barcelona des d’una perspectiva comparativa, p. 133 2.4.2.2 La distribució de l’alumnat estranger per nivells educatius i titularitat dels centres on s’escolaritza, p. 136 2.4.2.3 La presència de l’alumnat estranger als districtes i als centres educatius de Barcelona, p. 153 3. Conclusions i recomanacions, p. 163 -Referències bibliogràfiques, p. 211 -Índex de taules, p. 231 -Índex de figures, p. 233 -Annex, p. 235 -Currículum dels autors, p. 295 @@ Resum: Document que analitza la immigració des de la perspectiva dels menors i els menors. A partir d’aquest enfocament vol tenir un caire global. Els objectius són identificar els perfils de la infància d’origen immigrant estranger, explorar i descriure les seves condicions de vida per mitjà de les dades disponibles, i proposar interpretacions hipotètiques sobre semblances i diferències socioculturals que caracteritzen els projectes migratoris dels diferents grups. Aquests menors són perfilats demogràficament, i se n’estudien la situació familiar i les condicions de vida, així com l’estat de salut, o l’educació. Les conclusions divideixen els menors segons els seus països d’origen, recollint una síntesi de la informació sobre els contextos sòciofamiliars, les condicions d’inserció i els projectes migratoris que afecten als infants i joves estrangers i d’origen immigrant a Barcelona segons els principals grups d’origen. Es repassen els aspectes pertinents a la presència a Barcelona i creixement relatiu en els darrers anys, situació legal i visibilitat estadística, els barris i tipus d’habitatges on viuen preferentment, les estructures familiars, les activitats laborals i nivells d’instrucció, les característiques sòciosanitàries i d’escolarització, així com les relacions interculturals.


Idioma: Català


Alimentació
Demografia
Educació
Estadística
Estrangers
Habitatge
Immigració
Infants
Menors
Salut


Barcelona

Powered by Koha