Castles, Stephen

Migration and integration as challenges to european society assesment of research reports carried out for the European Commission Targeted Socio-Economic Research (TSER) Programme Stephen Castles...[et al.] - [s.l.] Centre for Migration and Policy Research, University of Oxford 2003 - 83 p. 30 cm

Referències bibliogràfiques: p. 76-82

Sumari: A. BACKGROUND A.a Migration and minorities in Western Europe A.b European integration and migration A.c Social integration of immigrants B. INTRODUCTION B.a The aims and purpose of the report B.b Methodology 1. THEME 1: MIGRATION IN EUROPE 1.1 Patterns and typologies of migration 1.2 The reasons for moving: the informal economy? 1.3 The reasons for moving: family reunification 1.4 Summary 2. THEME 2: LIVING CONDITIONS OF THE MIGRANTS 2.1 The living conditions of migrants and the demand for services 2.2 Progress towards integration: evidence from the second generation 2.3 Living conditions and integration in the informal economy 2.4 Summary 3. THEME 3: MIGRATION AND SOCIAL COHESION 3.1 The potential for integrating newcomers 3.2 The barriers to integration and participation 3.3 The informal economy and self-employment 3.4 Facilitating participation and integration 3.5 Summary 4. DIVERSITY AND CONVERGENCE 5. REFERENCES 5.1 References to Background section 5.2 References to TSER research reports @@ Resum: El present informe constitueix una revisió dels resultats obtinguts a partir de l'anàlisi de 17 projectes d'investigació -conduits sota la direcció del programa d'investigació socioeconòmica Targeted Socio-Economic Research (TSER)-entorn la problemàtica del repte de la immigració a la societat europea i especialment amb relació a la política immigratòria internacional en el marc de la Unió Europea. Si bé són molts els estudis portats a terme sobre la problemàtica de la integració i la immigració, l'originalitat del present estudi és analitzar el concepte clau de la integració des del punt de vista de la interdisciplinaritat científica. Així doncs, si bé la qüestió de la immigració i l'atur és una de les grans prioritats de la Comunitat Europea, els resultats de l'estudi com dels projectes d'investigació analitzats, coincideixen en afirmar la necessitat de replantejar la integració no ja com a un procés unidireccional sinó bidireccional: l'adaptació dels nouvinguts i de la societat receptora. De fet, davant els models d'assimilació, pluralisme i multiculturalisme, el model integracionista només podrà tenir éxit en la mesura que sigui la pròpia societat receptora qui ofereixi als immigrants la igualtat d'oportunitats a l'accès de treball, als serveis i a la participació en les activitats d'interacció social. Així mateix, tot i que la investigació entorn la immigració en el marc dels països de la UE es troba encara en un estadi incipient, el present treball es presenta com una important contribució pel que fa a la metodologia d'anàlisi, a les fonts utilitzades i als modes de comparació aplicades. Pel que fa a la metodologia d'anàlisi aquesta s'ha basat en els punts següents: la selecció dels casos nacionals objecte d'estudi -el contrast entre països d'antiga i nova immigració, les diverses formes d'integració o d'identitat nacional, i/o les variacions existents en el régim de l'estat del benestar ); l'el·lecció dels mètodes idonis d'acord amb els objectius de la investigació preestablerts; i el desenvolupament de nous indicadors afins a l'establiment d'un anàlisi transnacional de caire socio-comparatiu. Com a conclusions generals es destaquen les següents: - L'economia sumergida no tan sols no està provocada per la presència d'immigrants sinó que, l'afavoreix. - L'existència d'una immigració femenina independent de la immigració vinculada al reagrupament familiar. - La verificació d'un pitjor nivell de les condicions de vida dels immigrants respecte a la població autòctona, especialment en matèria d'habitatge i atur. - La constatació de la precarietat de vida en els països d'origen, els obstacles a la immigració il·legal i el rebuig constant de la població receptora envers els immigrants com a factors impulsors de delinqüència dels estrangers. - El paper rellevant de la política governamental en el disseny, determinació i homologació de les condicions de la immigració i la integració. - El paper fonamental dels mitjans de comunicació i els dirigents polítics en la creació de l'opinió pública. - La necessitat de fomentar la participació dels actors socials en la política d'immigració i d'integració. @@ - La constatació dels perills derivats de l'exclussió social dels immigrants amb relació a la integració laboral, l'habitatge, la sanitat o l'educació. - El paper rellevant dels serveis públics en la integració i com a asseguradors de la igualtat d'oportunitats a l'accés a l'educació, al benestar social, a l'assistència sanitària, etc. - La necessitat, a nivell governamental, jurídic i burocràtic, de vetllar pels drets humans i la igualtat d'accés al règim jurídic dels immigrants i de les minories ètniques. - La necessitat de portar a terme polítiques de cooperació i col·laboració en matèria immigratòria a nivell transnacional i comunitari, amb l'intercanvi d'experiències internacionals.


Història social
Drets humans
Economia
Immigrants
Integració
Integració al treball
Integració social
Migració
Minories
Multiculturalisme
Participació comunitària 
Política d'immigració
Projectes d'investigació
Qualitat de vida
Serveis socials


Europa

Powered by Koha