Ordenança municipal de convivència ciutadana i utilització de la via pública Ajuntament de Viladecans - Viladecans Ajuntament de Viladecans 1997 - 31 p. 30 cm.

Obtingut a: http://www.aj-viladecans.es/NR/rdonlyres/DE3864BC-CC1A-4676-9E11-9F48A5EDD2AB/425/ordenança_convivencia_ciutadana1.pdf

Sumari: 1. Dels drets i deures de la població municipal 2. Del comportament de la ciutadania a la via pública 3. Del procediment per a l'atorgament de llicències de petits establiments 4. Dels espectacles i establiments de pública concurrència 5. Dels establiments destinats a l'abastament públic 6. Del mercat municipal 7. De la publicitat directa a les bústies 8. De la utilització de la via pública 9. De la neteja a la via pública 10. Infraccions, sancions i procediment sancionador Resum: Ordenança elaborada per l'Ajuntament de Viladecans que recull els elements legislatius que han d'afavorir la convivència ciutadana i el respecte entre els habitants del municipi. És una regulació de tots els aspectes de la vida quotidiana.


Idioma: Català


Administració local
Ciutadania
Convivència
Drets civils
Edificis públics
Urbanisme
Legislació


Barcelona (Província)

Powered by Koha