Espona i Arumí, Albert

Osona i la immigració : estudi, diagnòstic i línies estratègiques de futur I Albert Espona i Arumí ; Mireia Rosés i Noguer - [ S.l.] Catalunya : Departament de Benestar i Família ; Osona : Consell Comarcal 2002 - V. 1. 171 p. il. b/n 30 cm

Títol estret de l'interior del document. - Títol a la coberta: Osona i la immigració : estudi, diagnòstic i línies. - A peu de pàgina es llegeix: Pla d'integració dels immigrants d'Osona - Associació Antoni Soler i Trias. - Amb la culminació i presentació d'aquest estudi diagnòstic es clou la primera etapa del Pla Comarcal d'integració dels Immigrants - Intr. - Document en 2 v (306 p.) - Bibliografía: p. 275-277. - Annex: Recurs de la Comarca, p. 277-318. - Inclou una relació dels agents socials entrevistats: p. 302-305.

Sumari: Introducció, p. 7-9 1. Marc teòric: integració i àmbit local, p. 9-35 2. Radiografia de la immigració: estudi demogràfic, p. 35-173 2.1. Primera aproximació a la realitat, p. 37-43 2.2. Estudi demogràfic, p. 43-173 3. El dia a dia de la immigració: estudi per àmbits, p. 173-247 3.1. Consideracions prèvies, p. 175-183 3.2. Àmbit de l'habitatge, p. 183-213 3.3. Àmbit laboral, p. 213-219 3.4. àmbit educatiu, p. 221-242 3.5. Formació d'adults, p. 234-242 3.6. Àmbit sanitari, p. 242-247 4. Conclusions generals, p. 247-253 5. Línies estratègiques i propostes concretes, p. 253-275 6. Bibliografía, p. 275-277 7. Annex: recursos de la Comarca, p. 277-302 8. Entrevistes als agents socials, p. 302-305 Resum: El present estudi, resultat de la primera fase del Pla Comarcal d'Integració dels Immigrants d'Osona, es presenta com una eina estratègica per al coneixement de la realitat i dinàmica evolutiva de la immigració a la comarca d'Osona. La finalitat d'aquesta recerca és tant l'anàlisi del fenomen migratori des del punt de vista del seu impacte en la societat osonenca com la proposta de les línies d'actuació a seguir per part de l'administració local en l'impuls d'integració social, laboral, sanitari i d'habitatge de la població immigrant. Contextualitzat a dintre d'un marc teòric entorn els conceptes d'integració i immigració, l'estudi apareix dividit en dues seccions: a) l'anàlisi quantitatiu sociodemogràfic de la comarca a partir de set àrees geogràfiques (Vic, Manlleu, Osona Centre, Osona Nord, Osona Sud, Lluçanès i Collsacabra-Guilleries) així com de les seccions censals de Vic, Manlleu i Torellò, b) l'anàlisi qualitatiu del fenomen immigratori a partir dels principals àmbits de la vida social: habitatge, treball, educació, formació d'adults, sanitat. Pel que fa a la metodologia aplicada, s'han utilitzat, d'una banda, les dades resultants dels padrons municipals i d'altra banda, la informació resultant de les diverses entrevistes de fons realitzades a agents socials implicats, directament o indirectament, en els diversos àmbits objecte d'estudi. Com a conclusió central es desprén la necessitat d'assumir el fenomen migratori des de la perspectiva de polítiques locals i municipals d'integració, recepció i acollida fonamentades en el consens polític-social i en campanyes d'informació i de sensibilització ciutadana continuades.


Idioma: Català


Administració local
Demografia
Educació
Censos
Educació d'adults
Formació ocupacional
Habitatge
Immigració
Integració
Integració escolar
Integració al treball
Integració social
Legislació
Malalties
Participació comunitària 
Plans
Pol


Barcelona (Província)
Catalunya
Collsacabra
Guilleries (Catalunya : Massís)
Manlleu
Osona
Osona (Comarca)

Powered by Koha