Pla jove memòria 1995-1999 Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura. Oficina de Pla Jove - Barcelona Diputació de Barcelona, Àrea de Cultura, Oficina de Pla Jove [2000] - 148 p. 30 cm

La Memòria del Pla Jove 95-99 és la culminació d'una etapa de la política de joventut de la Diputació de Barcelona, iniciada el 23 de març de 1995 amb l'aprovació del Pla Integral de Joventut pel Ple de la Corporació.

Sumari: 1. Presentació, p. 3 2. Introducció, p. 5 3. Un balanç del Pla Jove, p. 7 4. Accions innovadores, p. 13 - Jornades de Regidors i Regidores. Congrès - Formació en el territori - Represa de la col·lecció Material de Joventut - Europa a l'abast dels Joves - Voluntariat i participació - Jove...Solidari? - La prestació social substitutòria - Xarxa telemàtica aplicada als SIJ's - Fons Social Europeu - Introducció dels joves a l'Art - Espai de Turisme Jove - Educació per a la Salut dels Joves - Joves i Habitatge 5. Avaluació de les 103 accions - Polítiques municipals - Accions, p. 29 - Iniciativa ciutadadana - Accions, p. 57 - Autonomia - Accions, p. 91 6. Indicadors d'avaluació, p. 141 Resum: Memòria i balanç del pla jove endegat per la Diputació de Barcelona durant el període 1995-1999. s’avaluen i es quantifiquen les accions dutes a terme, mitjançant indicadors d’avaluació i estadístiques contrastades, i es presenten les accions considerades innovadores i el seu nivell de realització. La valoració del balanç de l’aplicació del pla jove és positiva. Durant aquest període s’ha impulsat i executat una política transversal juvenil que ha implicat un avenç significatiu en la participació de totes les àrees i serveis de la Diputació que incideixen sobre la política de joventut que realitzen els ajuntaments, la novetat orgànica més significativa ha estat el treball desenvolupat per la Comissió interdepartamental de joventut.


Idioma: Català


Administració local
Avaluació
Bones pràctiques
Indicadors
Joves
Memòries d'activitats
Plans
Programes d'acció social


Barcelona (Província)
Catalunya

Powered by Koha