Propuesta modificada de Directiva del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación - Brussel·les Comisión de las Comunidades Europeas 2000 - 17 fulls 30 cm. - COM (2000) 652 final, 1999/225 (CNS), de 12.10.2000 .

A la portada: Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE el 26 de abril de 2000

Propuesta modificada de Directiva del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE) /* COM/2000/0652 final - CNS 99/0225 */ Diario Oficial n° C 062 E de 27/02/2001 RESUM: La proposta modificada de Directiva del Consell vol portar a la pràctica el principi d'igualtat de tracte de totes les persones respecte l'accés al treball i a la ocupació, incloses la promoció i formació de professionals, les condicions de treball i la pertinença a determinades organitzacions, amb independència de la seva religió, discapacitat, edat o orientació sexual.


Igualtat d'oportunitats
Legislació
Política europea
Treball

Powered by Koha