Educación emocional y bienestar Bisquerra Alzina, Rafael - València Cisspraxis 2000 - 289 p. - Educación emocional .

L'educació tradicionalment s'ha centrat en el desenvolupament cognitiu, amb un oblit generalitzat de la dimensió emocional. Malgrat tot, s'accepta que l'educació ha d'orientar-se al ple desenvolupament de la personalitat de l'alumnat. Això implica que el desenvolupament cognitiu ha de contemplar-se amb el desenvolupament emocional. La resposta a aquesta necessitat és l'educació emocional, que té com a objectiu, entre d'altres, un millor coneixement dels fenòmens emocionals. L'educació emocional té com a darrera finalitat el benestar personal i social. Per això pren com a marc de referència el desenvolupament de la personalitat integral del l'individu. Al llarg d'aquesta obra s'intenta desglossar tot això de forma sistemàtica, si bé en molts aspectes el que s'exposa és de forma provisional i temptativa. La falta de tradició i la novetat del tema no permet fer afirmacions concloents.


Alimentació infantil
Atenció a la diversitat
Educació afectiva
Educació emocional
Educació infantil
Educació sanitària
Educació primària
Emocions
Educació secundària obligatòria
Intel·ligència emocional

Powered by Koha