Nieto Cano, José Miguel

Los Equipos de orientación educativa y psicopedagógica el asesoramiento a centros escolares Nieto Cano, José Miguel ; Botías Pelegrín, Francisco - Barcelona Ariel 2000 - 266 p.

El recolzament als centres escolars ha experimentat canvis de diversa índole en les dues últimes dècades. Bona part d'ells obeeixen a factors polítics i econòmics que regeixen el sistema educatiu. Però, també, és objecte de reorientacions atentes a la necessitat de identificar i elaborar models que facin d'aquesta activitat alguna cosa significativa i rellevant per a tots els seus potencials destinataris (professorat, alumne, famílies). En un moment com l'actual, on el traspàs de transferències educatives està afectant directament a tot l'estat espanyol, la present obra es planteja com un document rellevant a l'hora de prendre decisions sobre la nova ordenació d'aquests serveis, precisament en la recerca d'una nova configuració i justificació de textos de models d'assessorament extern als centes. Amb la intenció de dotar de continuïtat els processos assessors, es fa eco de les experiències passades.


Didàctica
Educació primària
Orientació escolar
Psicologia de l'educació
Reforma educativa

Powered by Koha