Santos Guerra, Miguel Ángel

El Harén pedagógico perspectiva de género en la organización escolar Santos Guerra, Miguel Ángel (coord.) - Barcelona Graó 2000 - 180 p. - Biblioteca de aula. Serie transversalidad 149 .

La institució escolar està integrada per homes i dones, nens i nenes, pares i mares que comparteixen cada dia tasques i relacions. Aquesta condició d'homes i dones influeix en les expectatives, les concepcions, el desenvolupament dels treballs, els càrrecs, l'envelliment, les relacions interpersonals, la distribució del temps i de l'espai, la utilització del llenguatge... És imprescindible apropar-se a aquestes qüestions per entendre el vertader sentit de la institució i per reconstruir el significat d'allò que cada dia es fa. Aquest discurs permetrà entendre el que passa actualment i transformar les pràctiques professionals a favor d'una educació com cal, és a dir, d'una educació basada en els valors. Un procés intencionat, rigorós, enclavat en un espai compartit de respecte, igualtat i justícia. (Autor/AL)

84-7827-237-2


Absentisme escolar
Atenció a la diversitat
Ciutadania
Coeducació
Currículum vitae
Igualtat
Discriminació sexual
Dones
Dret a l'educació
Educació afectiva
Educació emocional
Educació sexual
Escolarització
Educació secundàri
Educació en valors

Powered by Koha