Barrocal Valero, Rocío

Les Unitats d'adaptació curricular una mesura per a la integració o segregació de l'alumnat amb necessitats educatives especials? Barrocal Valero, Rocío ; Pujol Puigdemont, Jordi - Barcelona Federació d'Ensenyament de CCOO de Catalunya 1999 - 131 p.

Es presenten els resultats de l'estudi realitzat sobre el funcionament de les Unitats d'Adaptació Curricular (UAC) com a un recurs més dels centres de secundària per atendre a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat. aquesta recerca s'emmarca dins les pràctiques de la Llicenciatura de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona realitzades a CCOO-Federació d'Ensenyament dins l'any acadèmic 98-99. Aquestes accions, amb el conjunt de polítiques i mesures destinades a la millora general de la qualitat de l'educació constitueixen el conjunt de mesures internes de centre per lluitar contra el fracàs escolar. Una d'aquestes mesures internes es comença a implantar el curs acadèmic 1997-98 i rep el nom d'Unitat d'Adaptació Curricular (UAC). En la Resolució de 16 de maig de 1997, de la Direcció General de Recursos Humans de la G.C. es posen les bases del que serà aquesta unitat.


Atenció a la diversitat
Currículum vitae
Educació secundària obligatòria
Fracàs escolar
Integració escolar
Educació especial

Powered by Koha