Derecho de la libertad religiosa / José María Porras Ramírez, coordinador ; Agustín Motilla de la Calle ... [et al.] - 4ª ed. - Madrid : Tecnos, cop. 2016 - 297 p. ; 24 cm

Referències bibliogràfiques

En aquesta obra s'estudia la significació i l'abast que presenta el dret fonamental a la llibertat religiosa, en perspectiva estatal, internacional i europea, a fi de contribuir a la definició del seu objecte específic. Seguidament, s'analitza la titularitat del dret, exposant tant la seva dimensió subjectiva, això és, individual i col·lectiva, com la seva no menys notable dimensió objectiva o institucional. Aquesta última requereix l'anàlisi de la transcendència adquirida pels principis de laïcisme de l'Estat i de cooperació amb les confessions. Una vegada fixat aquest marc ineludible, l'obra aborda el coneixement de les diverses fonts normatives que ordenen, derivadament, la regulació del fenomen religiós a Espanya. Seguidament, s'exposen, sistemàticament, les diferents i complementàries formes de protecció que s'atorguen a la llibertat religiosa. El règim patrimonial, econòmic i fiscal de les confessions, tenint en compte la seva extraordinària significació, mereix, també una exposició adequada a la seva importància. I així mateix, s'exposen les diferents manifestacions de l'assistència que presten les confessions, amb vista a fer plenament efectiu el dret fonamental de referència, en els àmbits militar, penitenciari, hospitalari, assistencial i educatiu. A més, com a novetat d'aquesta edició, s'aborda la qüestió de l'ensenyament de la religió als centres educatius. Donada la seva transcendència pràctica, l'obra conclou amb l'estudi dels diferents sistemes matrimonials i, en concret, detallant la regulació del matrimoni religiós a Espanya.

9788430969258


Llibertat religiosa--Dret i legislació--Espanya
Religió i Estat--Espanya

Powered by Koha