Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes [Recurs electrònic] - Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2015 - 1 pdf, 39 p.

1. L’objecte d’aquesta llei és establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la
igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.
2. Les finalitats d’aquesta llei són:
a) Eliminar les discriminacions, les desigualtats i la invisibilitat, generades pel caràcter patriarcal de la societat,
que han patit històricament les dones.
b) Reconèixer i tenir en compte el paper social i econòmic dels treballs familiar, domèstic i de cura de
persones, que tradicionalment han exercit les dones.
c) Afavorir una distribució coresponsable entre dones i homes del treball de mercat i del treball domèstic i de
cura de persones, en el marc d’un model de societat sostenible.
d) Propiciar un marc favorable perquè el paper de les dones aporti tot el seu potencial al progrés i a la
transformació social i econòmica.
e) Garantir que les polítiques públiques:
1r. Remoguin els obstacles imposats per raó de sexe, que dificulten el ple exercici dels drets de les persones.
2n. Contribueixin a eradicar els estereotips culturals que perpetuen les diferències de gènere.
3r. Assegurin el lliure desenvolupament de l’autonomia i les capacitats de les persones, i l’exercici efectiu de la
plena ciutadania des del respecte a la diversitat i la diferència.
4t. Permetin que dones i homes, des de la diversitat, participin en condicions d’igualtat efectiva en la vida
familiar, política, social, comunitària, econòmica i cultural.
5è. Afirmin i garanteixin l’autonomia i la llibertat de les dones perquè puguin desenvolupar llurs capacitats i
interessos i dirigir la pròpia vida.
6è. Estableixin les condicions per a eliminar qualsevol tipus de discriminació de les dones i per a promoure’n
l’apoderament.
7è. Integrin la perspectiva de gènere en tots els àmbits.

9788439393290


Igualtat entre els sexes--Dret i legislació--Catalunya
Discriminació sexual envers les dones--Dret i legislació--Catalunya

342.722/.724 -055.1/.3 (460.23) (094.5)

Powered by Koha